HP Longboard

לאנשים שאוהבים long board דגם ה HP מאפשר לא רק לתפוס כל גל אלא גם לבצע ביצועים. בזכות הרוקר הגבוה והפין טייל, מתאפשרים סיבובים זריזים וביצועים רדיקאליים.

2.7522.09.1
2.8822.259.2
3.0022.509.4
3.0022.759.6