HP Longboard

לאנשים שאוהבים long board דגם ה HP מאפשר לא רק לתפוס כל גל אלא גם לבצע ביצועים. בזכות הרוקר הגבוה והפין טייל, מתאפשרים סיבובים זריזים וביצועים רדיקאליים.

2.75 22.0 9.1
2.88 22.25 9.2
3.00 22.50 9.4
3.00 22.75 9.6